Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zadania biblioteki

Na mocy POROZUMIENIA zawartego pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Koluszki, Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach realizuje zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Biblioteka wykonuje następujące zadania:

 1. koordynowanie zadań wykonywanych przez miejskie i gminne biblioteki publiczne z terenu powiatu łódzkiego wschodniego,

 2. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

 3. obsługiwanie użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

 4. zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury (w tym organizowanie imprez kulturalnych, programów edukacyjnych o charakterze ponadlokalnym),

 5. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy

 6. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

 7. udzielanie bibliotekom z terenu powiatu pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,

 8. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne i miejskie biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)

 9. wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,

 10. współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi na terenie powiatu,

 11. koordynowanie i prowadzenie sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego,

 12. prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

 13. realizowanie innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Wojewódzką Biblioteką Publiczną.