Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

KONKURS FOTOGRAFICZNY "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA..."

Zapraszamy mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym "Piękna nasza  Polska cała..."

W załączeniu regulamin konkursu

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego

Piękna nasza Polska cała..”

 

 

 

 1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Piękna nasza Polska cała...”zwanego dalej „Konkursem” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 33, 95-040 Koluszki zwaną dalej „Organizatorem”.

 2. Cele konkursu:

- propagowanie wśród mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego zainteresowania sztuką fotograficzną

- promowanie walorów przyrodniczych Polski

- rozwijanie wrażliwości artystycznej

- rozbudzanie wiary we własne możliwości.

 1. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Polski przez mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego.

PRZYJMOWANIE PRAC

 1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.

 2. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego.

 3. Terminarz:

- przyjmowanie prac fotograficznych do Konkursu od 8 listopada 2021 r. do 1 grudnia 20201 roku.

- wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 7 grudnia 2021 r. w trakcie Wieczoru Gór i Przygody.

 1. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

 2. Do zgłoszonych prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz opis zawierający:

- imię i nazwisko autora

- wiek autora

- adres

- numer telefonu

 1. Fotografie w formacie pocztówki (odbitka fotograficzna lub wydruk na papierze fotograficznym) należy dostarczyć do Organizatora do dnia 1 grudnia 2021 roku do godz. 16.00. W przypadku nadesłania prac pocztą, decyduje data wpływu do Organizatora.

 2. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraża zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

 3. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

JURY

 1. Organizator powołuje Jury Konkursowe zwane dalej „Jury”.

 2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

 3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu

NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie zostaną zakupione z dotacji Starostwa Powiatowego w Łodzi.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www. mbp koluszki.wikom.pl

 2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych oświadcza, że:

- jest autorem załączonych fotografii,

- przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;

- zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.mbpkoluszki.wikom.pl oraz na profilu Facebooku Organizatora w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,

- zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizator nie rości sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2021 roku.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu w celu udziału w konkursie '' PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA...''

 

[Dane będą przetwarzane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem Danych Osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Koluszkach, ul. 11 Listopada 33, 95-040 Koluszki. NIP: 8331323942. REGON: 472858987. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. . Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą/będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed wycofaniem zgody. Skorzystanie z przysługujących mi praw dotyczących przetwarzania danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@koluszki.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Inspektorem Ochrony Danych jest Andrzej Włodarczyk, e- mail: iod@koluszki.pl. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).]