Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

KONKURS "UGOTUJ Z LEGO PIZZĘ"

Uczniowie klas I-III mamy dla Was propozycję. 9 lutego przypada Dzień Pizzy;  podejmijcie wyzwanie i zbudujcie z klocków Lego smakowitą Pizzę  zróbcie zdjęcie i przyślijcie do biblioteki.

REGULAMIN KONKURSU
POWIATOWEGO – „UGOTUJ” PIZZĘ Z
KLOCKÓW LEGO
I. Przepisy ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, przy ul. 11 listopada 33 zwanej dalej organizatorem konkursu.
2. Konkurs prowadzony będzie na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.
3. W konkursie mogą brać udział dzieci z klas I-III szkoły podstawowej zamieszkałe na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
4. Celem konkursu jest:
- spędzanie kreatywnie wolnego czasu
- kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez kreatywne budowanie z klocków Lego na określony temat
- rozwijanie zdolności manualnych dzieci
- wzmacnianie wiary we własne możliwości
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
6. Technika wykonania pracy : KLOCKI LEGO
II. Przepisy dotyczące prac
1. Zadaniem uczestników konkursu jest zbudowanie z klocków Lego „smakowitej pizzy”
2. Zgłaszane prace wraz z klauzulą zgody ( załącznik) należy sfotografować i nadesłać na adres email: mbpkoluszki@wikom.pl w terminie do
5 lutego 2021 r.
- każda praca powinna zawierać opis: nazwe pizzy, imię, nazwisko, wiek dziecka, adres placówki
- w dniu 8 luty prace zostaną zamieszczone na profilu Facebook owym Biblioteki
3. jury wyłoni 3 pierwsze miejsca natomiast 1 nagroda publiczności przyznana będzie budowli która zdobędzie najwięcej lajków na naszym profilu Facebook-owym
4. Głosowanie na Facebooku trwać będzie tylko do
9 lutego do godz. 16.
5. Wyniki opublikowane będą 10 lutego na profilu Facebook owym Biblioteki
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
7. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę.
8. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
III. Wykorzystanie prac
1. Przesłanie do Organizatora budowli konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych oraz opublikowanie imienia autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
2. Przesyłając budowlę konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.
IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.