Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

NAJPIĘKNIEJSZA CHOINKA

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Najpiękniejsza choinka”
I. Przepisy ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, przy ul. 11 listopada 33 zwanej dalej organizatorem konkursu.
2. Konkurs prowadzony będzie na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.
3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego i ma charakter rodzinny
4. Celem konkursu jest:
- rozwijanie pasji fotograficznych
- propagowanie zwyczaju ubierania choinki i kultywowanie obrzędowości
Świąt Bożego Narodzenia
- motywowanie do wspólnej aktywności rodzinnej
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
6. Do konkursu muszą zostać zgłoszone przez osobę pełnoletnią 2 prace fotograficzne ( zdjęcie pracy przy jej ubieraniu, zdjęcie efektu końcowego – gotowej choinki)
7. Na zdjęciu gotowej choinki prosimy o nie zamieszczanie wizerunku
II. Przepisy dotyczące prac
1. Zgłaszane prace wraz z podpisaną klauzulą zgody ( załącznik) należy sfotografować i nadesłać na adres email: mbpkoluszki@wikom.pl w terminie do 22 grudnia 2020 r.
- każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora fotografii
- w ocenie brane będą walory estetyczne zdjęcia
- jury wyłoni 3 pierwsze miejsca natomiast 1 nagroda publiczności przyznana będzie pracy która zdobędzie najwięcej lajków na naszym profilu Facebook-owym
- prace wstawione na Facebooka będą 23 grudnia 2020 r.
- głosowanie trwać będzie do 28 grudnia 2020 r. do godz. 16.00
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
5. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę w formie dwóch zdjęć, określonych w rozdziale I pkt.6
III. Wykorzystanie prac
1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych oraz opublikowanie imienia autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.
IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.