Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

ŻYCZENIA DLA MAMY

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach ogłasza powiatowy konkurs literacki „Życzenia dla Mamy”
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 9 – 15 lat mieszkających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne napisanie życzeń (wiersza) dla mamy. Praca (życzenia/wiersz) może być wzbogacona ilustracją/ami wykonanymi przez autora. Prace należy sfotografować i wysłać wraz z klauzulą zgody na adres email: mbpkoluszki@wikom.pl do dnia 20.05.2020r.
Prace ocenianie będą przez użytkowników Facebooka poprzez kliknięcie ''Like'', wygrywają 3 osoby które uzbierają najwięcej ''Like-ów'' pod zdjęciem swojej pracy.
O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez email z którego będzie wysłana praca.
Zdjęcia prac będzie można obejrzeć na Facebooku Biblioteki.
Regulamin konkursu
"Życzenia dla Mamy"
I. Przepisy ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, przy ul. 11 listopada 33 zwanej dalej organizatorem konkursu.
2. Konkurs prowadzony będzie na terenie powiatu łódzkiego wchodniego. Konkurs rozpoczyna się 11 mają 2020 i trwać będzie do 20 maja 2020. Wyłonienie laureatów nastąpi do 26 maja 2020 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na profilu Facebookowym Biblioteki.
3. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 9-15.
4. Celem konkursu jest:
- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności
- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
II. Przepisy dotyczące prac
1. Zgłaszane prace należy nadesłać na adres email: mbpkoluszki@wikom.pl
-podpisane prace z imieniem autora
- klauzula zgody (załącznik)
1. Prace ocenianie będą przez użytkowników Facebooka poprzez kliknięcie ''Like'', wygrywają 3 osoby które uzbierają najwięcej ''Like-ów'' pod zdjęciem swojej pracy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
3. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę.
4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
III. Wykorzystanie prac
1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych oraz opublikowanie imienia autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.
IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzoną płytę lub brak możliwości otwarcia pliku.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.